Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya

 

 

Malaysia mempunyai lebih dari 27 juta penduduk pada tahun 2008. Rakyat dinegara kita ini terdiri daripada lebih dari 200 etnik. Diantara kumpulan terbesar terdiri dari Melayu, Cina , India, Kadazan-Dusun, Banjar, Iban dan lain-lain lagi.

 

Kepelbagaian sosio-budaya Malaysia boleh ditinjau dari segi bangsa, struktur masyarakat atau kelas sosial, kepercayaan, bahasa, adat resam dan jantina.

 

2.1  Bangsa

 

Menurut Kamus Dewan (1999), bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Kamus Pelajar (1993) pula memberi takrifan bangsa sebagai kumpulan manusia yang sama usulnya serta serupa sifatnya.

 

Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identiti bersama, yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Contohnya, Melayu, Cina dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini.

 

Bangsa juga merujuk kepada nilai sosial seperti bekerjasama, toleransi, hormat-menghormati, setiakawan, dedikasi, persahabatan, perkongsian, kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sihat dan dinamik.

Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari, Sumatera. Di sana letaknya "Kerajaan Melayu" sekitar 1500 tahun dahulu sebelum atau semasa adanya Kerajaan Srivijaya. Sehubungan itu, dari segi etimologi, perkataan "Melayu" itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit "Malaya" yang bermaksud "bukit" ataupun tanah tinggi. [9] Ada juga sumber sejarah yang mengatakan bahawa perkataan "Melayu" berasal dari "Sungai Melayu" di Jambi.[10]

Istilah "Melayu" ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Bagaimanapun menurut Perlembagaan Malaysia, istilah "Melayu" hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Dengan kata yang lain, bukan semua orang yang berketurunan daripada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu.

Istilah "Melayu" untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah, iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka.[11] Walaupun demikian, tidaklah sehingga abad ke-17 bahawa istilah "Melayu" yang merujuk kepada bangsa semakin digunakan secara meluas. Sebelum itu, istilah "Melayu" hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera sahaja.[11]

Penakrifan orang Melayu merupakan satu pekerjaan yang sukar. Sekiranya menurut penakrifan orang Melayu sebagai orang yang bertutur dalam Bahasa Melayu, penakrifan ini merangkumi kebanyakan orang di Malaysia, Indonesia, dan sebahagian dari negeri Thai dan Filipina. Tetapi, apa yang menjadi masalahnya, di Indonesia, orang Melayu hanya merupakan salah satu daripada beratus-ratus kaum/suku di negara itu. Lebih-lebih lagi, warga Indonesia lebih suka mengenali diri mereka sebagai orang Indonesia dan mengenali bahasa mereka sebagai bahasa Indonesia. Walaupun demikian, secara amnya terdapat dua jenis penakrifan untuk menentukan sama ada seseorang itu orang Melayu. Iaitu:

  • Penakrifan undang-undang
  • Penakrifan antropologi

Penakrifan undang-undang

Di negara Malaysia, orang Melayu didefinisikan menurut perlembagaan dalam pekara 160(2). Menurut perkara ini, orang Melayu ditakrifkan sebagai [12]:

  1. Seorang yang beragama Islam
  2. Bertutur bahasa Melayu
  3. Mengamalkan adat istiadat Melayu
  4. Lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura atau pada hari merdeka, dia bermastautin di Persekutuan atau di Singapura.

Takrifan undang-undang ini adalah ditetapkan demi keperluan politik di negara Malaysia. Maka dengan itu, ia adalah tidak menepati hakikat di mana sebenarnya terdapat juga orang Melayu yang bermastautin di luar Persekutuan Malaysia. Contohnya di selatan Thailand terdapat juga kelompok manusia yang bertutur dalam Bahasa Melayu dan mengamalkan budaya orang Melayu.

Penakrifan antropologi

Menurut Syed Husin Ali yang merupakan ahli antropologi di negara Malaysia, orang Melayu itu dari segi zahirnya, lazimnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar serta tegap dan selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. [13] Dari segi etnologi, Melayu bermakna kelompok masyarakat yang mengamalkan sistem kemasyarakatan dwisisi dan kegenerasian yang termasuk dalam bangsa Mongoloid.[14]

Orang Cina Malaysia (Cina Ringkas: 马来西亚华; Cina Tradisional: 馬來西亞華人; pinyin: Mǎláixīyà Huárén atau Cina Ringkas: 马来西亚唐; Cina Tradisional: 馬來西亞唐人; pinyin: Mǎláixīyà Tángrén) ialah orang Cina luar negara yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Kebanyakan mereka ialah keturunan pendatang dari China yang tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Di Malaysia, lazimnya kaum ini dirujuk sebagai "orang Cina" dalam semua bahasa. Istilah Orang Cina Malaysia agak jarang dipakai di negara ini.

Pendatang Cina awal (sejak abad ke-15 di Melaka; abad ke-18 di Pulau Pinang) membentuk suku kaum Cina Peranakan atau Cina Selat yang memeluk kebanyakan adat Melayu secara takat-takat yang berbeza (terhad di Pulau Pinang, menyeluruh di Melaka), berbahasa Melayu, tetapi mengekalkan amalan agama Cina. Sebaliknya pula, pendatang-pendatan yang lebih lanjut (seawalnya abad ke-19) yang mengekalkan adat Cina dikenali sebagai sinkheh (新客, "tetamu baru").

Kaum Cina di Malaysia mengekalkan identiti komuniti yang amat ketara bezanya dengan kaum lain serta jarang berkahwin campur dengan orang Melayu atas sebab agama dan budaya. Ini adalah kerana kebanyakan orang Melayu beragama Islam. Di bawah undang-undang Malaysia, perkahwinan sedemikian memerlukan pihak bukan beragama Islam untuk memeluk agama pasangannya. Kebanyakan orang Cina Malaysia menganggap "kecinaan" mereka sebagai satu identiti etnik, budaya dan politik.

Orang Cina Malaysia sejak sekian lama mendominasi ekonomi Malaysia, tetapi semenjak adanya Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk memberi kesamarataan dalam kek ekonomi negara, dominasi mereka dalam ekonomi menyusut. Sungguhpun demikian, mereka masih membentuk majoriti golongan berpendapatan sederhana dan tinggi di Malaysia. Pada tahun 2006, terdapat 7-7.5 juta orang Cina di Malaysia. Hingga 2004, mereka menjadi bangsa terkaya di Malaysia dengan penguasaan 40.9 peratus jumlah ekuiti hak milik ekonomi negara.

Orang India Malaysia ialah satu kaum di Malaysia yang berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India Selatan semasa pemerintahan British di Tanah Melayu.

Orang-orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2,000 tahun yang lalu. Kumpulan-kumpulan seperti komuniti Chitty Melaka dan komuniti Mamak merupakan keturunan penghijrah semasa Kesultanan Melaka dan kemudiannya semasa pendudukan Melaka oleh orang Portugal dan Belanda. Perolehan Negeri-negeri SelatPulau Pinang, Melaka dan Singapura — oleh pihak British antara tahun 1786 hingga 1824 memulakan satu aliran masuk tidak putus-putus yang terdiri daripada buruh, pedagang, supai, dan banduan yang melibatkan diri dalam bidang pembinaan, pertanian dagangan, pertahanan, dan perdagangan. Bagaimanapun, penghijrahan orang India secara beramai-ramai dari subbenua India ke Tanah Melayu menyusul:

  • peluasan pemerintahan British ke negeri-negeri Melayu yang terletak di pantai barat sejak dekad 1870-an; dan
  • pertumbuhan ekonomi perladangan getah yang kemudian.

Penduduk India di Tanah Melayu dan Singapura sebelum kemerdekaan terdiri terutamanya daripada orang dewasa lelaki yang meninggalkan keluarga mereka di India and Sri Lanka. Oleh itu, dengan kedatangan dan kepulangan mereka, bilangan penduduk India naik turun dengan kerap. Pada tahun 1901, bilangan penduduk India di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu ialah lebih kurang 120,000. Menjelang 1931, bilangan ini telah bertambah menjadi 640,000 di Tanah Melayu dan Singapura, dan di negeri Selangor, bilangan mereka melebihi orang Melayu pada tahun itu. Bilangan penduduk India hampir-hampir tidak berubah sehingga 1947 disebabkan mereka pergi ke Myanmar semasa pendudukan Jepun sebagai rekrut untuk Angkatan Tentera Kebangsaan India, dan kuli untuk Landasan Kematian. Pada tahun 2005, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia (sekitar 1.8 juta).

Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang pernah menghadapi konflik etnik. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat colonial. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara.

Hubungan etnik juga mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat. Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isi atau prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. Hubungan etnik penting untuk memahami kesan perindustrian di sesebuah negara. Hubungan etnik akan mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara. Etnik adalah pecahan masyarakat dalam sesuatu kaum seperti etnik Bidayuh, Kadazan dan sebagainya.

Etnik (ethnic)  pula tidak dipengaruhi oleh faktor biologi tetapi ianya merujuk kepada golongan yang berkongsi budaya yang diwarisi (Macionis, 1998:215). Golongan dari etnik yang sama akan mempunyai kesamaan dari segi asal-usul, bahasa dan agama. Sebagai contoh, di bekas negara Yugoslavia, etnik Serb, Croatia dan Bosnia secara fizikalnya adalah sama (sama ras) tetapi mereka berbeza dari segi budaya, bahasa dan agama. Pada dasarnya ras dan etnik adalah hampir sama dari segi pengertian dan bagi mengelakkan kekeliruan, konsep "kelompok etnik" digunakan bagi merujuk kepada golongan-golongan yang berbeza dari segi kebudayaan, kepercayaan, adat resam, bahasa, agama dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, dari segi amalan perbezaan di antara konsep ras dan etnik kadang-kala menjadi kabur dan kedua-duanya digunakan secara saling-ganti seperti di Malaysia, di mana kelompok-kelompok Melayu, Cina dan India yang sepatutnya dikenali sebagai kelompok-kelompok etnik juga dipanggil kelompok-kelompok ras dalam keadaan tertentu.

Ras (Race)  adalah kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi, dan dapat dibezakan dengan jelas dalam masyarakat (Macionis, 1998:214). Pada suatu ketika dahulu, manusia pernah dibahagikan kepada kategori Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Australoid dengan berdasarkan kepada perbezaan fizikal seperti warna kulit, warna rambut, rupa bentuk dan lain-lain.

Walau bagaimanapun pembahagian sedemikian adalah secara kasar sahaja kerana memang terdapat golongan yang sukar diklasifikasikan ke dalam mana-mana kumpulan ras. Ini adalah kerana manusia sentiasa bergerak, bersosial, berinteraksi dan perkahwinan campur sering berlaku di antara satu sama lain. Kesannya akan menghasilkan golongan baru yang mempunyai keturunan campuran yang tidak dapat digolongkan ke dalam mana-mana kumpulan ras.  

Penyerapan Budaya

 

Dalam mengupas proses perpaduan dan integrasi di Malaysia, saya dan rakanrakan pernah menggariskan bahawa wujud empat proses penting yang relevan dan harus beri perhatian dengan serious dalam konteks Malaysia, untuk benarbenar menyelami isikandungan perpaduan dan integrasi tersebut. ”Proses 4A”, atau empat proses itu  adalah seperti berikut:

 

Asimilasi: merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok kebudayaan dan identiti yang sama, atau satu versi daripada kelompok dominan; kewujudan komuniti peranakan di Malaysia adalah satu contoh

 

Proses asimilasi juga bermaksud proses penyerapan budaya. Dapat dilihat melalui cara hidup atau kebudayaan sesuatu masyarakat biasanya migrant dan minoriti yang telah diserap oleh kebudayaan dominant tanpa membawa perubahan kebudayaan yang menyerapnya. Mardiana Nordin dan Hasnah Hussin (2001) telah merangkakan proses asilimasi tersebut seperti berikut :

 

Budaya A + B + C = A, walaupun berlaku penyerapan budaya antara tiga kumpulan tersebut, tetapi budaya A tetap kekal diterima umum.

 

Akomodasi: merupakan proses yang melibatkan beberapa kumpulan etnik yang menyedari bahawa mereka adalah berbeza namun menghormati norma dan nilai kolektif satu sama lain; kewujudan fenomena KonsiRaya atau DeepaRaya adalah satu contoh

 

Dalam Pengajian Malaysia, Kenegaraan dan Kewarganegaraan (2001), menjelaskan akomodasi adalah setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu sama lain

 

Akulturasi: merupakan proses penerimaan dan pinjam meminjam usur atau perlakuan budaya antara kelompok etnik yang berbeza; kewujudan pinjam meminjam antara kelompok etnik di Malaysia dari segi pakaian, makanan dan selainnya dan apa yang dipinjam itu disesuaikan pula dengan nilai dan norma kumpulan etnik yang meminjam.

 

Dalam Pengajian Malaysia, Kenegaraan dan Kewarganegaraan (2001), menjelaskan bahawa akulturasi budaya adalah manusia dalam kumpulan  minoriti menerima norma, nilai, dan pola-pola tingkah laku golongan majoriti.

 

Amalgamasi: merupakan proses yang dilakukan secara interventionist dan sedar oleh beberapa kumpulan etnik, atau pemerintah, untuk mencantumkan beberapa unsur berbeda daripada kumpulan etnik yang berbeda tersebut dalam satu entiti yang bersatu, samada secara sementara atau berkekalan; wujudnya projek Sekolah Wawasan adalah satu contoh.

 

Perkahwinan campur juga merupakan proses amalgamasi. Perkahwinan ini akan menghasilkan satu kelompok baru dalam kehidupan masyarakat dan akan membentuk satu budaya baru dalam masyarakat berkenaan.

 

Jayum A. Jawan (1997) meringkaskan proses A + B + C = D

 

Pluralisme adalah proses mempertahankan kepelbagaian budaya. Dalam proses ini, masyarakat menitikberatkan pengekalan cirri-ciri kebudayaan pelbagai kelompok. Setiap etnik dikatakan berhak terhadap warisan kelompok. Pluralisme berpegang kepada bahawa setiap perbezaan adalah perkara lazim dan tidak dapat dielakkan.

 

Jayum A. Jawan (1997) meirngkaskan proses A  + B + C = A + B + C

 

 

2.2  Struktur Masyarakat / Kelas Sosial

 

Masyarakat merupakan sekelompok besar manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan mempunyai matlamat yang sama.

 

Terdapat tiga konsep penting yang ditumpukan apabila menyebut perihal masyarakat. Konsep tersebut adalah masyarakat. Budaya dan perpaduan di dalam masyarakat.

 

Ciri-ciri utama bagi mengkelasifikasikan sesuatu masyarakat adalah seperti berikut :

a)    hidup berkelompok

b)    mempunyai budaya

c)    sering mengalami perubahan

d)    saling berinteraksi sama ada dalaman dan dengan pihak luar

e)    mempunyai kepimpinan dan

f)       mempunyai aturan sosialnya (susun lapis, kelas, status dan kasta)

 

Kita tidak boleh menghuraikan konsep masyarakat tanpa membincangkan konsep etnik dan kaum.

 

Etnik merupakan satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sebagai kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hamper seragam, termasuk adab resam, pakaian, bahasa dn kegiatan ekonomi. Konsep kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yang berbeza dari segi kebudayaan

 

Konsep suku pula merujuk kepada kelompok masyarakat yang membentuk rumpun bangsa seperti dalam rumpun Kadazan dusun terdapat sub-etnik seperti Tatana, Bisaya, Lotud, Kimaragang dan lain-lain.

 

Konsep etnik membentuk etnisiti dan etnosentrisme.  Etnisiti merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu.  Etnosentrisme  pula merujuk kepada satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya dari kebudayaan kelompok lain.

 

Sesuatu kelompok dikatak ‘etnosentrik’ apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menanggap kebudayaan lain mempunyai nilai yang lebih rendah. Ia juga membayangkan keengganan atau ketidakmampuan sesuatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok daripada kebudayaan masyarakat yang lain.

 

Rasisme ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap  sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata yang dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan.

 

Fahaman ini menekankan bahawa satu kaum sendiri sahaja yang paling unggul. Rasisme wujud pada dua tahap iaitu :

 

a)    Tahap Individu – kepercayaan dan sikap individu

b)    Tahap Institusi -  melibatkan dasar dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi

 

Konsep prejudis merupakan pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan maklumat yang jelas, tepat atau mencukupi. Sikap prejudis disalurkan dari satu generasi kepada generasi yang lain.  Kesannya mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad sama ada dalam aspek politik, ekonomi  atau sosial. Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip.

 

Stereotaip pula merupakan kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik seperti “semua orang X bersifat kasar” dan sebagainya. Stereotaip ialah gambaran yang berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditunjukkaan kepada sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yang lain.

 

Dalam kehidupan masyarakat khususnya negara kita, susun lapis masyarakat boleh dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Kelas sosial masyarakat tradisional boleh dikelasifikasikan seperti berikut :

 

a)    Sultan                        -  kelas hierarki tinggi

b)    Kelas bangsawan  -  kaum keluarga di raja

c)    Kelas pembesar     -  pembesar negeri/daerah

d)    Rakyat biasa            - golongan diperintah

 

 

Roucek dan Warren (1979) mengkelasifikasikan masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka hidup bersama.

 

De Fleur (1974), mentakrifkan masyarakat sebagai sebuah pola yang sangat kompleks mengenai organisasi sosial, dimana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat garis panduan bagi semua bidang tingkah laku sosial.

 

J.S. Furnivall (1948), mentakrifkan masyarakat majmuk sebagai mereka yang terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri.

 

Kamarudin Jaafar mentakrif masyarakat majmuk sebagai kaum yang bercampur baur tetapi mempunyai kehidupan yang berasingan, interaksi sesama mereka terbatas, penuh prasangka serta ‘bersama’ tetapi tidak bersatu.

 

Dalam konteks negara kita, masyarakat merujuk kepada sekelompok manusia yang terkandung di dalamnya pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India dan sebagainya serta mempunyai kepelbagaian agama, adab resam dan budaya yang tersendiri.  Masyarakat ini sentiasa berkembang dalam boleh dilihat aspek kehidupan mereka seperti berikut :

 

-          masyarakat memburu dan mengumpul

-          masyarakat menternak dan bertani

-          masyarakat petani

-          masyarakat industrial

-          masyarakat pasca industrial

 

Struktur masyarakat atau kelas sosial berperanan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam satu masyarakat juga akan menentukan pola kehidupan masyarakat. Contohnya murid golongan bawahan dapat bergaul dan berinteraksi dengan murid golongan atasan tanpa mengira budaya dan masyarakat lain. Murid perlu di dedahkan supaya mereka dapat mengelakkan rasa tinggi diri dan seterusnya menerima rakan sebagai sebahagian daripada komuniti dalam kehidupan mereka.

 

Hubungan yang baik juga dapat memupuk nilai persahabatan, nilai kerjasama dan nilai toleransi didalam bilik darjah yang menjamin kesejahteraan dan keharmonian murid. Hubungan yang baik menunjukkan adanya nilai-nilai penyayang atau caring dapat disemai dalam jiwa murid di dalam bilik darjah. Oleh itu masalah tingkah laku yang tidak di ingini dapat dikurangkan dan dibendung dengan lebih berkesan. Murid golongan bawahan dapat bergaul dan berinteraksi dengan murid golongan atasan tanpa mengira budaya dan masyarakat lain. Secara langsung satu suasana pembelajaran yang kondusif akan terbentuk.

 

2.3  Kepercayaan

 

Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Seseorang yang menaruh kepercayaan akan berasa ‘pasti’ terhadap sesuatu perkara yang berkenaan.

 

Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan memihak (propositional attitude). Kepercayaan dalam konteks agama pula adalah sebahagian daripada asas pembangunan moral, yang juga dikenali sebagai akidah ataupun iman. Kepercayaan tersebut akan membentuk nilai yang akan menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat.

 

Kepercayaan merupakan keyakinan atau akuan mengenai kebenaran berlakunya sesuatu, Kamus Dewan (1994). Kepercayaan juga adalah sesuatu yang dipercayai dan diterima secara turun-temurun.

 

Masyarakat melayu banyak meninggalkan pelbagai kepercayaan yang mana dalamnya mengandungi pelbagai pantang larang, tunjuk ajar dan nasihat yang berguna kepada anak cucunya yang masih mentah dalam kehidupan harian. Kepercayaan dan pantang larang tersebut bertujuan untuk mendidik tetapi disampaikan secara halus supaya tidak menyinggung perasaan mereka yang ditegur malah dapat  memperkayakan adat dalam masyarakat. Antara kepercayaan masyarakat Melayu adalah seperti kepercayaan kepada pawang, dukun dan bomoh.

 

Pengunaan mentara atau manir oleh pawang, dukun dan bomoh yang dikenali sebagai jampi, serapah atau seru merupakan pengucapan yang berentak puisi yang mengandungi unsur sihir dan bertujuan bagi mempengaruhi atau mengawal sesuatu perkara dan bertujuan bagi mempengaruhi atau mengawal sesuatu perkara untuk memenuhi keinginan penuturnya. Mentera ini dianggap mempunyai kuasa ghaib yang luar biasa yang membolehkan pembacanya mengawal seseorang atau alam semulajadi.

 

Pantang larang masyarakat Melayu diantaranya adalah melarang anak duduk diatas bantal, menjahit diwaktu senja, tidak boleh bersiul atau menyanyi didapur dan lain-lain lagi.

 

Masyarakat Cina turut mempercayai alam semesta dikuasai oleh semangat  yang kekuatannya luar biasa. Semangat  yang berada dan hidup didalam fenomena alam seperti  langit, matahari, tanah, air, tumbuhan, gunung dan fenomena lain.

 

Fenomena alam diklasifikasikan kepada ‘Yang’ dan ‘Yin’. ‘Yang’ merupakan prinsip dasar laki-laki, matahari, arah selatan, panas cahaya (siang) dan segala keaktifan. ‘Ying’ pula adalah prinsip wanta, bulan, arah utara, dingin, gelap (malam) dan segala yang bersifat pasif.  Masyarakat Cina juga percaya ‘jade’ dapat memberi kekayaan dan keharmonian. Feng-shui dikatakan akan memberi tuah dalam kehidupan.

 

Masyarakat India pula dikaitkan dengan dewa-dewi, unsur alam, unsur jahat seperti hantu, roh dan penunggu serta kesan negatif. Sesiapa yang melanggar kepercayaan  biasanya akan menerima nasib buruk atau kesan negatif.

 

Kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh dipercayai merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitif purba kala. Kepercayaan animisme mempercayai bahawa setiap benda di bumi seperti kawasan tertentu, gua, pokok atau batu besar mempunyai semangat dan mesti dihormati agar semangat tersebut tidak menganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka. Semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya jin, mambang, roh, datuk, tuan dan penunggu.

 

Nilai dan kepercayaan adalah saling berkaitan. Kepercayaan memberi halatuju manusia tentang kehidupan. Nilai merupakan prinsip-prinsip yang menentukan apakah yang sesuai dan bermoral dalam sesebuah masyarakat.

 

Nilai dalam masyarakat boleh mempengaruhi norma masyarakat terebut.  Terdapat beberapa nilai dalam masyarakat , antaranya adalah :

 

i)                   etnosnetrik iaitu menilai budaya masyarakat lain berpandukan nilai, kepercayaan dan norma sendiri

ii)                 relativisme iaitu sesuatu budaya tidak boleh dinilai  secara arbitari dengan mengunakan nilai, kepercayaan dan norma sendiri

iii)               xonsentrisme iaitu anggapan bahawa budaya masyarakat lain adalah lebih baik daripada masyarakat sendiri.

 

2.4  Bahasa

 

Bahasa merupakan satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau simbol dengan pengertian yang tidak harus digunakan dengan sewenang-wenangnya, tetapi mempunyai struktur. Bahasa juga merupakan alat menyalurkan idea.

 

Melalui bahasa kita dapat membentuk identiti kelompok dan penyatuan dalam masyarakat. Bahasa adalah satu set simbol-simbol dan aturcara-aturcara ang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna dengan sistem komunikasi yang kompleks (Cole, 1998). Bahasa dikaitkan bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa.

 

Linguistik bahasa merujuk merujuk kepada kajian tentang bahasa yang meliputi kajian tentang bunyi hingga kepada analisis bentuk peraturan (sintaksis) dan tulisan. Apabila dikaitkan dengan masyarakat pengguna, bidang ini dikaitkan juga dengan kebolehan manusia untuk berhubung atau untuk melahirkan perasaan dan fikiran (Edward Sapir).

 

Jika di kaitkan dengan konsep bahasa sebagai alat perhubungan, linguistic mengkaji struktur bahasa, kerana struktur bahasa yang betul sahaja melahirkan fikiran yang betul (Ferdinand de Saussure).

 

Berikut adalah beberapa contoh perubahan bahasa yang sering diperlihatkan dalam masyarakat di nagara kita :

 

 

Perkara

Perkataaan

Perubahan

a)

Perubahan bunyi

pinam (kuno)

pinang

b)

Perubahan fonem

vuat (kuno)

 

buat

c)

Perubahan morfem

nivunuh

dibunuh

d)

Penggantian kata

warsa (kuno)

tahun

 

 

siasah

politik

e)

Asimilasi

organisasi

organization

f)

Haplologi

bagi itu (asal)

Begitu

g)

Penggembelengan

kugiran

kumpulan gitar rancak

h)

Lewah pembetulan

tuladan (asal)

teladan

i)

Hanyutan fonetik

dua halapan

lapan

j)

Perubahan makna

khalwat (asal Arab)

menyendiri untuk beribadat kepada berdua-duaan berbuat maksiat

 

 

kelmarin (kerana daerah)

 

k)

Penyempitan makna

tuan (dulu) untuk perempuan dan lelaki seperti Tuan Ali, Tuan Puteri

kini untuk lelaki sahaja

l)

Kata slanga

tuang

ponteng

 

 

Bahasa dikatakan menjadi alat komunikasi untuk manusia bekerjasama, melestarikan kebudayaan dan penerusan pemikiran. Terdapat pelbagai taksiran bahasa  yang diberikan oleh pelbagai pengkaji sebelum ini dan antaranya :

 

a)

Nababan

Bahasa ialah sistem oerisyaratan (semiotic) yang terdiri daripada unsur isyarat dan hubungan antara unsur-unsur. Bahasa terbuka untuk penafsiran = fonologi + morfologi + sintaksis

b)

Chomsky

Bahasa adalah kebolehan inat (semulajadi) penutur asli untuk membentuk ayat yang gramatis sebagai ujaran sebenar pada waktu tertentu

c)

De Saussure

Bahasa adalah pola-pola umum dalam pertuturan sesuatu komuniti bahasa

d)

Edward Sapir

Bahasa adalah sistem manusiawi yang instingtif (yakni  arbitrary) untuk menyampaikan perasaan dan fikiran melalui alat sistem simbol yang dikeluarkan secara voluntari

 

 Bahasa yang telah dihuraikan secara umum maksudnya mempunyai kepelbagaian fungsi dalam masyarakat. Antara fungsi bahasa adalah untuk memenuhi pelbagai tujuan untuk menggambarkan suasana atau menyampaikan maklumat antara penutur dan pendengar (fungsi komunikatif), supaya pendengar menyambut (fungsi apelatif), untuk menyatakan perasaan (fungsi ekspresif) atau menaakul kebijaksanaan (fungsi kognitif).

 

Dalam kumpulan yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, terdapat pula unsur dialek yang mempengaruhi bahasa yang digunakan.

 

Orang Melayu bertutur didalam bahasa  Melayu tetapi dialek antara negeri membezakannya. Orang India bertutur di dalam bahasa Tamil yang diambil dari negeri Tamil Naidu. Orang Cina Pulau Pinang dan Melaka mengunakkan Hokkein, sementara orang Cina Kuala Lumpur, Seremban dan Ipoh berbahasa Hakka dan Mandarin kecuali orang Cina Sibu cenderung kepada Foochow serta Sandakan berbahasa kantonis. Orang Cina Johor turut cenderung kepada Mandarin.

 

Untuk mempertingkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa, aktiviti pertandingan, perbahasan, syarahan dan pidato adalah digalakkan sebagai galakan penggunaan bahasa. Sekolah Wawasan yang menempatkan tiga aliran sekolah yang berbeza akan membolehkan murid-murid di SJKC menguasai bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan dan disamping membolehkan murid memahami budaya, bahasa serta pemikiran  rakannya daripada kaum lain.

 

2.5  Adat resam

 

Adat resam adalah sesuatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat. Adat juga adalah piawai iaitu adapt atau kelaziman yang diharapkan daripada anggota masyarakat, turut mempunyai kesan (isbat) kepada pelaku sama ada positif atau negative.

 

a)    Adat Resam Melayu

 

Pentingnya adat masyarakat Melayu jelas terlihat dalam peribahasa yang berbunyi Biar mati anak, jangan mati adat. Tata perlakuan dalam adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi dari budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-unsur Islam. Adat ini dapat dilihat pada tiga aspek kehidupan iaitu adat resam kelahiran , adat resam perkahwinan dan adat resam kematian .

Beberapa adat resam Melayu yang masih diteruskan dan diamalkan adalah seperti :

i)                   Melenggang perut ~ amalan ketika wanita hamil tujuh bulan untuk meletakkan kedudukan bayi didalam perut ditempat yang sepatutnya iaitu dibahagian pintu kepala rahim, bagi memudahkan si ibu bersalin dan bayi tidak kelemasan.

ii)                 Meminang dan bertunang ~ bertujuan mengenali pasangan dengan lebih mendalam sebelum dinikahkan; diuruskan oleh wakli kedua-dua belah pihak lelaki dan perempuan dan tempoh bertunang akan ditetapkan.

iii)               Kematian ~ kenduri arwah akan diadakan yang diurus waris atau saudara mara untuk disedekahkan kepada arwah; ada yang mengadakan kenduri tiga malam berturut-turut, tujuh malam berturut-turut dan ada yang membuat kenduri arwah pada malam ke empat puluh

iv)               Bersunat ~ adat dilakukan kepada individu lelaki dan perempuan apabila telah cukup umur dan syarat yang sepatutnya; juga merupakan persediaan menempuh alam remaja dan dewasa

Bercukur jambul ~  merupakan adat yang yang diamalkan untuk mencukur jambul bayi yang baru dilahirkan dan serentak dengan itu diberi nama.

 

b)    Adat Resam Cina

Beberapa adat resam Cina yang masih diteruskan dan diamalkan adalah seperti :

i)                   Kelahiran ~ semasa mengandung ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung. Mementingkan anak lelaki, nama orang Cina terdiri dari tiga perkataan dimulai dengan nama keluarga, nama kedua nama segenerasi dan nama ketiga panggilan diri sendiri.

ii)                 Kenduri Selepas Kelahiran ~ membuat sejnis kuih khas berbentuk bluat berwarna merah dan kuning berinti kacang dan tan su serta telur berwarna merah untuk diberikan pada saudara mara terdekat.

iii)               Mencukur rambut ~ dilakukan untuk pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru .

 

c)    Adat Resam India

Beberapa adat resam India yang masih diteruskan dan diamalkan adalah seperti :

i)                   Sewaktu Mengandung ~ Adat Valaikaappu adalah adat ketika wanita India mengandung sulung menjangkau usia tujuh  hingga sembilan bulan, dipakaikan sebentuk gelang tangan yang dinamakan Suulkaappu (Suul bermaksud kandungan ibu, kaappu bermaksud perlindungan). Tujuannya juga untuk memberi nama kepada bayi yang baru dilahirkan.

ii)                 Semasa Bersalin ~ membisikkan nama Tuhan – Gayati Mantiram ke telinga bayi tersebut, juga diadakan upacara potong tali pusat, menyapu madu untuk tujuan kesihatan.

2.6 Jantina (Gender)

 

Menurut Butler dan Manning (1998), “the term gender decribes masculinity and feminity – the thoughts, feelings and behaviour that identify one as either male or female”.  Walaupun ada persamaan antara lelaki dan perempuan, masih terdapat perbezaan ketara diantara mereka, oleh itu guru  hendaklah mengenal pasti dan merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan jantina.

 

Faktor jantina mempengaruhi pembentukan iklim didalam bilik darjah apatah lagi dengan kaum yang berlainan. Lelaki secara fitrahnya bersikap keras dan agresif berbanding perempuan yang lebih bersopan santun dan berhemah. Perempuan lebih cepat matang tetapi pada satu tahap umur tahap kematangannya adalah sama.

 

Campuran jantina didalam bilik darjah memberi peluang murid-murid lelaki dan perempuan bergaul dengan lebih tertib, bertanggungjawab, menghormati perbezaan yang wujud dari segi jantina serta meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi.

 

 

Sumber :

 

Kamus Dewan (1999). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Kuala Lumpur.

Syed Ismail & Ahmad SUbki (2008). Budaya dan Pembelajaran (2008) . Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1

Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi. Dewan Bahasa Pustaka dan kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur

 

 

Hubungan Etnik http://khai89.wordpress.com/pengalaman/

Hubungan Etnik di Malaysia http://ewarga4.ukm.my/ewarga/pdf/102008/29-96-3.pdf

Konflik Etnik dan Ras http://sarjana.tripod.com/konflik1.html

Orang Cina Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_Cina_Malaysia

Orang India Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_India_Malaysia

Orang Melayu Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Melayu

Teori Perhubungan Etnik http://www.usm.my/ipptn/v2/documents/MonographsIPPTN/Monograf%206,%202005%20Integrasi%20etnik%20di%20IPTA/Bab%202.pdf

Warisan Budaya Malaysia ~ Adat Resam http://malaysiana.pnm.my/01/01pgenln_adatresam.htm

 

Kembali

 

 

 

Dibina pada Disember 1, 2009 oleh dan dikemaskini pada Disember 3, 2009 oleh Pengendali@2006